Natječaj

Objavljeno: 15. 11. 2019.

KLASA: 112-01/19-01/05; URBROJ: 2178-10-09-19-1

Slavonski Brod, 15. studenoga 2019.

Temeljem članka 127. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 73. Statuta Glazbene škole Slavonski Brod , Školski odbor  Glazbene škole Slavonski Brod  raspisuje

 N A T J E Č A J

 za imenovanje ravnatelja/ice Glazbene škole Slavonski Brod

  1. Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

-          završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/icu, a koji može biti: sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

-          položen stručni ispit za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

-          uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

-          najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno – obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

  1. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati za ravnatelja/icu obvezni su priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

-          životopis,

-          dokaz o državljanstvu,

-          diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-          dokaz o položenim pedagoškim kompetencijama ako je prema zakonskoj obvezi kandidat bio obvezan steći pedagoške kompetencije,

-          dokaz o položenom stručnom ispitu ako je prema zakonskoj obvezi kandidat bio obvezan položiti stručni ispit ili dokaz da je kandidat oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita,

-          dokaz o radnom iskustvu i vrsti poslova na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje,

-          potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdanu u vrijeme trajanja natječaja,

-          dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela  iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdan u vrijeme trajanja natječaja, te

-          program rada za mandatno razdoblje.

  1. Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima.

Dodatne kompetencije za ravnatelja dokazuju se sljedećom dokumentacijom:

-          Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stupnju odnosno razini stranog jezika.

-          Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, preslikom indeksa o završenom kolegiju ili potvrdom  ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili  drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

-          Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o obavljanju poslova na projektu.

Svi dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta i dodatnih kompetencija dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

           4. Ravnatelj/ica škole se imenuje na pet (5) godina.

           5. Kandidati za ravnatelja/icu koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), članku 48.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati za ravnatelja/icu koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  1. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
  1. Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Glazbene škole Slavonski Brod (http://www.gsslavonskibrod.com/).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u tajništvu škole ili poštom na adresu: Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonki Brod, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu škole-ne otvarati“.

  1. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Školski odbor Glazbene škole Slavonski Brod

Predsjednik Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod

Frano Fabris, mag.mus.

« Vrati se na prethodnu stranicu